e-Florista.cz

Reklama

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení:


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě e-florista.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:


Veškeré objednávky, podané prostřednictvím internetového obchodu e-florista.cz, jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu e-florista.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 


Reklamace:


Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu e-florista.cz a právním řádem platným v České republice.

Zboží lze reklamovat dle podmínek reklamačního řádu na e-mail adrese obchod@e-florista.cz.


Dále viz. reklamační řád.

 


Odstoupení od kupní smlouvy ( vrácení zboží ):


Kupující má právo ve smyslu § 53 odst.6) zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě ( určující je datum odeslání ). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 10 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

 

Kupující však nemůže odstoupit podle výše uvedeného od kupní smlouvy:


Na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

Na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 


Práva a povinnosti prodávajícího:


Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce, příp. v provozovně prodávajícího při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné ( viz. Ochrana osobních údajů ).

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy ( závazné objednávky ) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem ( bankovním převodem, gsmbanking apod. ) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

 


Práva a povinnosti kupujícího:


Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 


Závěrečná ustanovení:


Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu e-florista.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1) obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409.

 


Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. května 2012.

Dodací podmínky:


Objednávku lze před odesláním zboží stornovat. Vzhledem k množství vyřizovaných objednávek žádáme zákazníky o žádost o storno objednávky e-mailem na adresu obchod@e-florista.cz.

Zboží, které nemáme skladem, odesíláme v rozmezí 7 – 14 kalendářních dnů od přijetí objednávky, při použití platby bankovním převodem je odeslání zásilky současně vázáno na obdržení platby na náš účet.

Zboží skladem je odesíláno zákazníkovi v rozmezí 3 - 5 pracovních dnů, v případě platby předem se zboží expeduje nejdříve po připsání dlužné částky na náš účet.

V případě, že zboží nebude v nejbližším možném termínu dodáno ze skladů našich smluvních partnerů z jakéhokoliv důvodu a tudíž nebude dodržen garantovaný termín odeslání zásilky, lze tento termín posunout pouze se souhlasem kupujícího. Kupující má právo zrušit objednávku konkrétního nedodaného výrobku bez jakýchkoliv storno poplatků. Tato žádost musí mít písemnou formu a bude zaslána elektronickou formou na e-mail adresu obchod@e-florista.cz. Pokud bylo zboží již zaplaceno bankovním převodem, bude odpovídající částka odeslána do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti na bankovní účet, ze kterého byla zaplacena, pokud kupující v žádosti o zrušení objednávky nezažádá o zaslání na jiné číslo bankovního účtu.

 


Cena zboží:


Obsahuje prodejní cenu s daní z přidané hodnoty. V ceně zboží není započítáno poštovné a balné. Provozovatel internetového obchodu e-florista.cz si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění, měnit ceny na již uzavřených a potvrzených objednávkách není možné.

 

Dodací podmínky vstupují v platnost dne 1. května 2012. Změny dodacích podmínek vyhrazeny.

 

Platební podmínky:


Přesto, že se vždy v maximální míře snažíme uveřejnit na našich stránkách co možná nejpřesnější a úplné informace o prodávaném zboží, mohou některé texty obsahovat chyby či nepřesnosti, vyplývající z nepřesných informací, přebíraných od třetích stran.

V případě, že je výrobek zařazen do nabídky s nesprávnou cenou nebo nesprávným popisem vinou typografické chyby, chyby při stanovení ceny, příp. chyby v popisu výrobku, přebraného od třetí strany, e-florista.cz, má právo odmítnout či zrušit kteroukoliv objednávku výrobku s nesprávně uvedenou cenou, a to i po potvrzení zaměstnancem společnosti; e-florista.cz má právo odmítnout či zrušit takovouto objednávku i v případě, že zákazník zaslal peníze za tento výrobek předem na účet společnosti. V takovém případě e-florista.cz zašle tyto peníze okamžitě zpět na účet kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při telefonickém potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky.

 


Platební metody:


V současné době můžete platit v internetovém obchodě e-florista.cz těmito způsoby:


1. dobírkou - tento způsob platby zvolíte v případě, že si zboží necháte doručit přepravní společností InTime a chcete zboží zaplatit až při samotném převzetí.

V případě odeslání zboží na dobírku (kupující hradí cenu zboží při převzetí) se k poštovnému připočítává dobírkový příplatek 30,- Kč.

2. bankovním převodem - zaslání částky v Kč předem na bankovní účet

2600244040/2010 kde je variabilním symbolem číslo objednávky.

3. osobní odběr - osobní odběr je možný po telefonické domluvě v Brně, Velkopavlovická 1, 628 00 (platba v hotovosti při převzetí zboží je možná)

 

Výše balného a přepravného:

Zákazník v ČR:

Přepravné a balné při objednávce do 2500,- Kč je 105,- Kč. (InTime)

Přepravné a balné při objednávce nad 2500,- Kč je zdarma.


Reklamační řád:

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v internetovém obchodě e-florista.cz.


Obecné podmínky reklamace:

Povinnosti kupujícího - Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat poštou na adresu provozovatele. Kupující je povinen doložit doklad o vlastnictví zboží (kopie faktury / dodacího listu).

Povinnosti prodávajícího - Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

 

Nárok na reklamaci zaniká v následujících případech:

1. Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí, viz. dopravní informace).

2. Zboží bylo poškozeno živly.

3. Poškození zboží jeho nesprávným užitím

Tento reklamační řád vstupuje v platnost dne 1. května 2012. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Ochrana osobních údajů:

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.


DomůDomů

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy

Banner

Navštivte e-florista.cz u ShopMania
Najdete nás na Facebook
TOPlist

Novinky e-mailem

Bookmark and Share

Heuréka - Ověřeno zákazníky